Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

 • D+F Assurantiën streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. D+F Assurantiën accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. In de door D+F Assurantiën verstrekte informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen worden aangebracht. D+F Assurantiën aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 • Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt, zijn indicatief. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, offertes en adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van software die op deze website beschikbaar is gesteld als download of anderszins.
 • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij D+F Assurantiën, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Privacy Statement

 • Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer
  Bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering via D+F Assurantien zullen wij van u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen bij de verwerking van uw persoonsgegevens dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan en alle voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving in acht nemen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is daarnaast een gedragscode opgesteld: de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.’ De tekst van deze Gedragscode kunt u desgewenst downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. Vanzelfsprekend zullen wij ook de voorschriften uit deze gedragscode naleven bij al onze activiteiten.
 • Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of andere financiële diensten. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.
  Uiteraard verwerken we dan alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over een strafrechtelijk verleden
  Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of – met uw machtiging – van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts) van de betrokken verzekeringsmaatschappij. Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de ‘functionele eenheid’ van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.
 • Recht op inzage en correctie van uw gegevens
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Tevens kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk aan ons doorgeven aan.